HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KYUSHU

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Học viện giáo dục quốc tế Kyushu
Địa chỉ: 1-1-33 Hakata eki higashi, Hakata-ku, Fukuoka 812-0013
Số điện thoại: 092-432-6188
Fax: 092-432-6187
Danh mục: