HỌC VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ FUKUYAMA

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Học viện ngôn ngữ Quốc tế Fukuyama
Địa điểm: 1-1-23 Nishi-Sakuramachi, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken, Japan 720-0818
Điện thoại: 084-983-2630
Fax: 084-983-2631
Danh mục: