HỌC VIỆN NHẬT NGỮ SYONAN HAMAMATSU

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Học viện Nhật ngữ Syonan, phân viện Hamamatsu
Địa chỉ: 〒432-8061 Shizuoka-Ken, Hamamatsu-Shi, Nishi-Ku, Irino-Cho 6095-1
Số điện thoại: +81 53 449 5150
E-mail: info@syonan-academy.jp

Danh mục: