HỌC VIỆN THIẾT KẾ YOKOHAMA

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Học viện thiết kế Yokohama
Địa chỉ: 1-33-6 Chuo, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0051
Số điện thoại: 045-323-0300
Fax: 045-323-0302
Danh mục: