TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KOKUSEN (FUKUOKA KOKUDO KENSETSU TECHNICAL COLLEGE)

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Fukuoka Kokudo Kensetsu Technical College
Địa chỉ: 〒 812-0887 2-7-8 Sanchiku, Hakata-ku, Fukuoka
Số điện thoại: 092-501-3261
Fax: 092-502-0210
Danh mục: