TRƯỜNG CHUYÊN MÔN THÔNG TIN KINH DOANH TOYAMA

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Trường chuyên môn thông tin kinh doanh Toyama
Địa chỉ: 576 Sanga, Imizu, Toyama 939-0341
Số điện thoại: 0766-55-1420
Fax: 0766-55-0757
Danh mục: