TRƯỜNG NGOẠI NGỮ TOKYO WASEDA

Tên trường: Trường Nhật ngữ quốc tế Tokyo Waseda
Cở sở 1 (cơ sở chính):
Địa chỉ: 〒 160-0021 Kubukicho 2-31-11, Shinjuku-ku, Tokyo
Điện thoại: 03-6457-3767
Fax: 03-6457-3768
Cơ sở 2: Shin-okubo Campus
Địa chỉ: 〒 169-0073 Hyakunincho 2-9-13, Shinjuku-ku, Tokyo
Điện thoại: 03-3365-6171
Fax: 03-5989-1986
Danh mục: