TRƯỜNG NHẬT NGỮ AKAMONKAI

Thông tin cơ bản về trường:

Tên trường: Trường nhật ngữ Akamonkai
Toà nhà chính:
Địa chỉ: 6-39-12 Higashi Nippori, Arakawa-ku, Tokyo (từ ga Nippori đi bộ 10 phút, từ ga Nishi-Nippori đi bộ 11 phút, từ ga Mikawashima đi bộ 5 phút)
Số điện thoại: 03-3808-6102
Cơ sở Nippori: 2-54-4 Nippori, Arakawa-ku, Tokyo (từ ga Nippori đi bộ 4 phút, từ ga Nishi-Nippori đi bộ 5 phút)
Số điện thoại: 03-3808-6160

Danh mục: