TRƯỜNG NHẬT NGỮ AN LANGUAGE SCHOOL

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Trường Nhật ngữ An Language School
Trường có 3 phân hiệu:
Phân hiệu Ikebukuro
Địa chỉ: 2-41-19 Minami Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo
Số điện thoại: 03-3989-0007
Fax: 03-3982-2014
Phân hiệu Narimasu
Địa chỉ: 3-10-4 Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo
Số điện thoại: 03-3975-6021
Fax: 03-3975-6500
Phân hiệu Nerima
Địa chỉ: 6-1-10 Kasuga-cho Nerimasu, Tokyo
Số điện thoại: 03-3998-1000
Fax: 03-3998-1220

Danh mục: