TRƯỜNG NHẬT NGỮ SHINJUKU HEIWA

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Trường Nhật ngữ Shinjuku Heiwa
Địa chỉ: 1-13-14 Hyakunincho, Shinjuku, Tokyo, Japan
Số điện thoại: 03-6304-0088
Danh mục: